หนังสือราชการ


02-12-2022 มาตรการรองรับฤดูแล้ง ปี 2565/2566 gif
02-12-2022 มาตรการรองรับฤดูแล้ง ปี 2565/2566 gif
02-12-2022 ขออนุมัติจ่ายเงินบำนาญปกติและบำเหน็จดำรงชีพของพนักงานเทศบาล gif
02-12-2022 ขออนุมัติจ่ายเงินบำนาญปกติและบำเหน็จดำรงชีพ gif
02-12-2022 ขอรับเงินบำเหน็จปกติลูกจ้างประจำ (ถ่ายโอน) gif
02-12-2022 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอก... gif
02-12-2022 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ ๖๐๐๖) ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ ราย นางสาววันเพ็ญ วังหอม
02-12-2022 การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปีงบประมา... gif
02-12-2022 การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปีงบประมา... gif
02-12-2022 การจัดสรรงบประมาณอุดหนุนเงินทั่วไป โครงการสร้างสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมแ... gif
02-12-2022 การจัดสรรงบประมาณอุดหนุนเงินทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ผู้สูงอายุ ปีงบประม... gif
01-12-2022 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕... gif
01-12-2022 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕... gif
01-12-2022 ผลการประเมินคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน gif
01-12-2022 ผลการประเมินคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน gif
01-12-2022 ข้อสั่งการแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน gif
01-12-2022 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เ... gif
01-12-2022 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เ... gif
01-12-2022 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เ... gif
01-12-2022 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เ... gif
01-12-2022 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เ... gif
01-12-2022 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เ... gif
01-12-2022 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เ... gif
01-12-2022 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เ... gif
01-12-2022 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เ... gif
01-12-2022 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เ... gif
01-12-2022 แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริตด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น gif
01-12-2022 แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริตด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น gif
01-12-2022 แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริตด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น gif
01-12-2022 แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริตด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น gif
01-12-2022 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิค และวิธีการ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำโครงการในงบป... gif
01-12-2022 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ อบรมผู้ปฎิบัติงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งเเวดล้อม... gif
01-12-2022 การล้างบัญชีพักสินทรัพย์
01-12-2022 การสำรวจและทำรายการสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเเละระบบอื่นในจังหวัดภา... gifgif
01-12-2022 รายละเอียดประกอบยอดคงค้างในรายงานการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 (เพิ่มเติม)
01-12-2022 หารือคุณวุฒิการศึกษาของผู้ขอโอนมาดำรงตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล
01-12-2022 รายงานตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่างเกิน 60 วัน ให้พนักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลดำเนินการ...
30-11-2022 อหารือการปฎิบัติงานในการจัดเก็บ๓าษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่ง... gif
30-11-2022 ข้อหารือการปฎิบัติงานในการจัดเก็บภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท... gif
30-11-2022 การเตรียมการป้องกันจากสภาพอากาศแปรปรวน gif