หนังสือราชการ


20-01-2022 รายงานข้อมูลแหล่งน้ำที่มีผักตบชวาและผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาในระบบสารสนเทศ gif
20-01-2022 หารือแนวทางปฏิบัติกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด gif
20-01-2022 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนปลอดขยะ (zero waste)ปี2565และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ(zero waste sc... gif
20-01-2022 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนปลอดขยะ (zero waste)ปี2565และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ(zero waste sc... gif
20-01-2022 การสำรวจข้อมูลความประสงค์ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) นักเรียนช่ว...
20-01-2022 การสำรวจข้อมูลความประสงค์ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) นักเรียนช่ว...
20-01-2022 ขอความร่วมมือสนับสนุนโครงการเสริมสุขภาพป้องกันโรคในกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ... gifgif
20-01-2022 แนวทางการปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสาน... gif
20-01-2022 การกำกับ ติดตาม การปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) ในการป้องกันและ... gif
20-01-2022 แนวทางการปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสาน... gif
20-01-2022 ประชาสันพันธ์โครงการฝึกอบรม gif
20-01-2022 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม gif
19-01-2022 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องที่ต้องนำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณา gif
19-01-2022 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องที่ต้องนำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณา gif
19-01-2022 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องที่ต้องนำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณา gif
19-01-2022 การประชุมชี้แจงการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการขยะมูลฝอยขององค์ก...
19-01-2022 การประชุมชี้แจงการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการขยะมูลฝอยขององค์ก... gif
19-01-2022 แต่งตั้งข้าราชการในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคามเป็นทะเบียน...
19-01-2022 ขอรับรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2564
19-01-2022 ขอรับเงินบำเหน็จปกติลูกจ้างประจำ (ถ่ายโอน) รายนายเจริญ ศิริมา gif
19-01-2022 การเร่งดำเนินการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น (Booster Dose) ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน
19-01-2022 สำรวจการฉีดวัคซีนป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 gif
18-01-2022 เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2564 (ณ วันที่ 14 มกร... gif
18-01-2022 แจ้งการชำระค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS
18-01-2022 แจ้งการชำระค่าไฟฟ้า เดือน ธันวาคม 2564
18-01-2022 กฎหมายลำดับรองภายใต้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ที่เกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองการสร้า... gif
18-01-2022 โครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาการสาธารสุขชุมชน แบบออนไลน์ ประจำปี 2565 หลักสูตรเตรียมควา... gif
18-01-2022 แจ้งค่าใช้บริการส่วนเกิน AIS
18-01-2022 ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร gif
18-01-2022 ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร gif
18-01-2022 ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งสายงาน... gif
18-01-2022 ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งสายงาน... gif
17-01-2022 ขอความอนุเคราะห์นำส่งโปสเตอร์โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหล...
17-01-2022 ขอความอนุเคราะห์นำส่งโปสเตอร์โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหล...
17-01-2022 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการออกคำสั่งแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาล gif
17-01-2022 การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี ๒๕๖๕ gif
17-01-2022 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อความรู้เรื่องเชื้อดื้อยาฯ เพื่อการส่งเสริมความรู้ด้านเชื้อด... gif
17-01-2022 ขอเชิญชี้แจงข้อมูลและเหตุผลการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566
17-01-2022 แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๔/๖๕ gif
17-01-2022 การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป้นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น