หนังสือราชการจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สถจ.มหาสารคาม


03-03-2021 การช่วยเหลือผู้สูงอายุี่มีภาวะพึ่งพิงให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากโคครงการ เราชนะ
03-03-2021 รายงานจำนวนศูนย์เด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิา่น
03-03-2021 รายงานงบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 2564
03-03-2021 แจ้งขอความร่วมมือประชาสัมะ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรมแกรมภาษี gif
03-03-2021 รายงานการจัดทำนวัตกรรม
03-03-2021 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวั... gif
03-03-2021 การปรับปรุงโครงสร้างและการแบ่งงานภายในสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด gif
03-03-2021 การประกาศหลักเกณฑ์กำหนดตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล gif
03-03-2021 แต่งตั้งข้าราชการครูเป็นผู้ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ของพนักงานครูในศูนย... gif
03-03-2021 ขอความร่วมมือในการสรรหาและสอบแข่งขันข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
03-03-2021 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค... gif
02-03-2021 โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในองค์... gif
02-03-2021 การดำเนินการจัดสอบประเมินคุณภาพผู้เรียน (National : Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ gif
02-03-2021 การดำเนินการจัดสอบประเมินคุณภาพผู้เรียน (National : Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ gif
02-03-2021 ขอให้ย้ายพนักงานส่วนตำบลกุดรังออกจากพื้นที่
02-03-2021 รายงานผลการใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 งบอำนวยการ
02-03-2021 ข้อคลาดเคลื่นทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำเงินแทนกัน
02-03-2021 ปรับปรุงการกำหนดเลขทศนิยมประจำหน่วยงานภายในสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมห... gif
02-03-2021 การดำเนินการจัดสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading : Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ... gif
02-03-2021 การดำเนินการจัดสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading : Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ... gifgif
02-03-2021 ปรับปรุงการกำหนดเลขจุดทศนิยมประจำหน่วยงานภายในสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
02-03-2021 การรวมหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล gif
02-03-2021 การรวมหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล gif
02-03-2021 การรวมหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล gif
02-03-2021 การรวมหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล gif
02-03-2021 การรวมหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล gif
02-03-2021 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น gif
02-03-2021 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น gif
02-03-2021 รายงานการขอเบิกเงินจากคลัง ในระบบ GFMIS เดือนกุมภาพันธ์ 2564
01-03-2021 การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2564 gif
01-03-2021 ขอความเห็นชอบคัดเลืกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร
01-03-2021 ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2563 gif
01-03-2021 การขยายระยะเวลาดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลกรณีไม่มีบ... gif
01-03-2021 การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
01-03-2021 รายงานตำแหน่งบริหารว่าง เพื่อขอให้คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลดำเนินการสรรหา
01-03-2021 ขอเชิญประชุมเร่งรัดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) gif
01-03-2021 สรุปมติการประชุม ก.อบต. จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 gifgifgif
01-03-2021 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมือง ด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแ... gif
01-03-2021 ก่ีจัดสรรพนักงานครูส่วนท้องถิ่น gif
01-03-2021 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล กรณีไม่มีนายกเทศมนตรี gif